Bestuur Stichting Vastelaoves-Optocht Remunj

Op 12-12-2023 vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vastelaoves-Optocht Remunj
Postadres: Vestesingel 93 6049 LC Herten

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen
Artikel 1.2 Toepassingsbereik
Artikel 1.3 Uitsluitingen
Hoofdstuk 2 Deelname en inschrijving Groote Optoch Artikel 2.1 Inschrijving Groote Optoch
Artikel 2.2 Deelname
Artikel 2.3 Categorie indeling/beschrijving en opstellen Artikel 2.4 Prijzen en uitreiking
Hoofdstuk 3 Veiligheid
Artikel 3.1 Algemene bepalingen Artikel 3.2 Afmetingen wagens Artikel 3.3 Gebruikte materialen Artikel 3.4 Trekkende voertuigen
Artikel 3.5 niet toegestane voertuigen/combinaties Artikel 3.6 Toegang en valbeveiliging van de wagen
Artikel 3.7 reclame uitingen
Hoofdstuk 4 Verkeersreglement
Artikel 4.1 Algemeen
Artikel 4.2 Verbod gebruik alcohol en naleving Hoofdstuk 5 Verzekering
Artikel 5.1 Verplicht verzekeren
Hoofdstuk 6 Geluid, gedrag en reclame uitingen Artikel 6.1 Geluidsniveau en muziek
Artikel 6.2 Reclame uitingen
Artikel 6.3 doorstroming
Artikel 6.4 Gedrag / normen en waarden

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen
Voor de toepassing van dit besluit, tenzij de context anders vereist:
a. Stichting Vastelaoves-Optocht Remunj : Stichting Vastelaoves-Optocht Remunj, organisator en vergunninghouder van de grote carnavalsoptocht in het centrum van Roermond;
b. Bestuur: het bestuur van de stichting optocht Roermond;
c. Deelnemer: Een deelnemer is iemand die door, namens of met instemming van het bestuur deelneemt aan de optocht;
d. Optochtroute: De optochtroute is de route die de optocht aflegt. De optochtroute omsluit daarnaast de opstartlocatie en de locatie van de optochtontbinding;
e. Een toeschouwer is iemand die langs of in de directe nabijheid van de optochtroute naar de optocht komt kijken;
f. Optochtleider: de persoon die namens het bestuur de algehele leiding heeft tijdens de optocht en verantwoordelijk is voor een ordentelijke rondgang en de veiligheid op en direct grenzend aan het parcours van de optocht;
g. Optochtbegeleider: De optochtbegeleider is een persoon, aangewezen door het bestuur, die belast is met de goede gang van zaken tijdens de optocht;
h. Optochtjury: Meerdere personen, verenigd in de optochtjury, die zorgdragen voor de beoordeling;
i. Voertuig: een door de mens gemaakt voorwerp, gewoonlijk op wielen, met als doel het verplaatsen van mensen en/of goederen;
j. Trekkend voertuig: Voertuig waarmee een aanhangwagen voortgetrokken wordt.

Artikel 1.2 Toepassingsbereik
Dit reglement is van toepassing op alle deelnemers, voertuigen en gezelschappen die deelnemen aan de carnavalsoptocht door het centrum van Roermond.

Artikel 1.3 Uitsluitingen
a. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico;
b. De stichting en het bestuur kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan deelnemers, publiek en/of eigendommen van derden in welke vorm dan ook;
c. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor side events die buiten het optocht parcours worden georganiseerd door derden.
Hoofdstuk 2 Deelname en inschrijving

Artikel 2.1 Inschrijving
a. Inschrijven voor de optocht is verplicht en kan op de door het bestuur vooraf aangegeven data en tijdstip;
b. Inschrijven kan via de site of op de inschrijfavonden; daarnaast is, voor het inwinnen van aanvullende informatie, e-mailcontact via ketak@optoch-remunj.nl;
c. Uitsluitend deelnemers, die officieel zijn aangemeld en van het bestuur de toezegging hebben om deel te nemen en daardoor in het bezit zijn van een officieel startnummer en deelnemersbewijs, kunnen aan de optocht deelnemen;
d. Aan een voorkeur voor een startnummer of plek in de optochtopstelling kan bij persoonlijke inschrijving gehoor worden gegeven, mits beschikbaar! Bij inschrijving moet daarom exact worden beschreven welke titel of idee wordt uitgebeeld. Men wijst bij de inschrijving het volgnummer, de opstel- en vertrektijd op toe. Schrijf dus vroegtijdig in;
e. Het volgnummer dient goed zichtbaar te zijn voor publiek en jury.

Artikel 2.2 Deelname
a. De optochtleider en de leden van het bestuur hebben het recht om deelnemers die de optocht onnodig ophouden, zich niet houden aan een of meerdere voorschriften uit het reglement of zich niet aan de aanwijzingen van de optochtbegeleiders houden, uit te sluiten van de prijzen, uit de optocht te verwijderen of de deelname aan de optocht te ontzeggen;
b. De optochtleider behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich niet houden aan het bij de inschrijving opgegeven idee, afmetingen of aantallen, uit de optocht te verwijderen of de deelname aan de optocht te ontzeggen;
c. Aanwijzingen van hulpverleningsdiensten, stadstoezicht, de optochtleider, optochtbegeleiders of leden van het bestuur dienen te allen tijde door de deelnemers meteen te worden opgevolgd ook al wijken deze af van dit reglement;
d. Het gooien van snoepgoed, fruit, flessen, blikken en andere gevaar opleverende voorwerpen is verboden, met uitzondering van het onderhands werpen van zacht snoepgoed van maximaal 20 gram per verpakking. Het snoepgoed dient ruim voorbij de eerste rij toeschouwers of dranghekken neer te komen. Hard of zwaarder snoepgoed of traktatie mag uitsluitend vanaf de grond worden uitgedeeld. Vanaf het stationsplein mag geen snoep meer gegooid worden.

Artikel 2.3 Categorie indeling/ beschrijving en opstellen
a. Indeling in categorieën vindt plaats conform de volgende kenmerken:
● Enkelingen > 1 persoon
● Koppels > 2 personen
● Kleine groepen > 3 t/m 6 personen
● Grote groepen > meer dan 6 personen
● Wagens > alle wagens met wielen die gemotoriseerd zijn
● Grote wagens > (jeugd)prinsenwagens
● Muziekgezelschappen

Artikel 2.4 Prijzen en uitreiking
a. Na afloop van de optocht zal de Optochtjury onder leiding van het door het bestuur daartoe belast bestuurslid beraden over de uitslag;
b. De uitslag wordt na afloop van de optocht op het Kloosterwandplein bekend gemaakt door het bestuur;
c. Tegen de uitslag kan geen bezwaar gemaakt worden.

Hoofdstuk 3 Veiligheid

Artikel 3.1 Algemene bepalingen
a. Het gebruik van confettikanonnen of afgeleiden hiervan is te allen tijde verboden;
b. Stroomaggregaten die zijn voorzien van isolatiebewaking en compressoren zijn toegestaan op de wagen;
c. Op last van de gemeente is het niet toegestaan om zand, zaagsel, mest, papieren snippers, plastic- en aluminiumconfetti uit te gooien. Eventuele kosten voor de opruiming kunnen door het bestuur verhaald worden op de deelnemer;
d. Het is niet toegestaan om aggregaten en compressoren mee te voeren op een apart aanhangwagentje;
e. Het tijdens de opstelling en de optocht bijvullen van de brandstofvoorraad van het aggregaat en compressoren is niet toegestaan;
f. Wagens moeten minimaal één goedgekeurd en gebruiksklaar brandblusapparaat (min. 2,5 kg) bij zich hebben. Geadviseerd wordt ook om over minimaal één blusdeken te beschikken. De begeleiders en chauffeur van de wagen moeten op de hoogte zijn van de locatie van de brandblusmiddelen en over de wijze waarop deze bediend dienen te worden;
g. Streng verboden zijn het op de wagens of anderszins mee voeren van flessen zuurstof, hete vetten en/of olie of enig brandbaar gas;
h. Open vuur is ten strengste verboden;
i. Het zwaartepunt van de wagen dient voor of óp de achteras te liggen;

j. De aanwezigheid van stopblokken op een wagen wordt geadviseerd.

Artikel 3.2 Afmetingen wagens
a. Maximale afmetingen van deelnemende voertuigen: Hoogte 550 cm inclusief prins, breedte 300 cm, lengte 1500 cm;
b. De zijkanten van de wagen dienen dicht te zijn zonder gevaarlijk uitstekende delen, de wielkasten dienen bij voorkeur afgeschermd te zijn;
c. De vrije hoogte van de zijkanten, gemeten vanaf het wegdek, is maximaal 30 cm;
d. Het gebruik van glas, in welke vorm of hoedanigheid dan ook is binnen het optocht parcours niet toegestaan, ook niet op de voertuigen.

Artikel 3.3 Gebruikte materialen
a. Gebruikte materialen dienen stevig en deugdelijk bevestigd te zijn, en bestand te zijn tegen regen en wind;
b. Materialen en attributen zijn dusdanig afgewerkt en bevestigd dat zij geen gevaar vormen voor overige deelnemers en/of toeschouwers;
c. Draaiende delen dienen deugdelijk bevestigd te zijn, zodanig dat ze de te verwachten belasting kunnen weerstaan;
d. Koppen en andere uitstekende objecten dienen met stalen veiligheidskabels extra te worden beveiligd;
e. Verboden zijn makkelijk ontvlambare of ontploffende materialen.

Artikel 3.4 Trekkende voertuigen
a. Tractoren zonder frontladers zijn toegestaan;
b. Quad of golfkar zijn toegestaan mits voorzien van een deugdelijke trekhaak;
c. De trekkracht en remkracht van het trekkende voertuig dienen te alle tijden gegarandeerd en ruim voldoende te zijn en in verhouding tot de te trekken wagen te zijn incl. de personen die zich tijdens de optocht op de wagen bevinden;
d. Bij elektrisch aangedreven voertuigen dient de werking en accu gedurende de gehele optocht gegarandeerd te zijn;
e. De voertuigen dienen voorzien te zijn van deugdelijke wielen, koppeling, transmissie en motor;
f. Alle voertuigen dienen te voldoen aan de wegenverkeerswet;
g. Indien van toepassing dient het trekkend voertuig te zijn voorzien van een geldige APK keuring of een verklaring omtrent de technische staat, afgegeven door een voor het trekkend voertuig erkend APK keurstation.

Artikel 3.5 niet toegestane voertuigen/ combinaties
a. Uitgesloten als trekkend voertuig zijn in elk geval:
● Oude z.g. sloopwagens (die niet APK gekeurd zijn);
● Motoren;
● Bromfietsen;
● Grasmaaiers.

Artikel 3.6 Toegang en valbeveiliging van de wagen
a. De wagen dient voorzien te zijn van een voldoende groot luik om daar in en uit te stappen. De afmetingen van dit luik bedragen minimaal 60 x 80 cm;
b. Valbeveiliging dient aanwezig te zijn op alle delen van de wagen waar zich tijdens de optocht personen kunnen bevinden;
c. Indien er zich 1 of meer personen (exclusief de bestuurder) op de wagen bevinden, dient aan de volgende eisen voldaan te worden:
● De personen (niet zijnde de bestuurder) die zich op de wagen bevinden dienen achter een omheining te staan of op een deugdelijke wijze gezekerd te zijn aan het object;
● De omheining dient minimaal 1,20 M hoog te zijn en nagelvast aan het object gemonteerd te zijn;
● De valbeveiliging dient deugdelijk bevestigd te zijn en voor zijn doel berekend.

Artikel 3.7 reclame uitingen
In de optocht is reclame toegestaan binnen de volgende Richtlijnen:
• De reclame uiting bedraagt maximaal 1 m2 per zijde van de wagen;
• Als de reclame op een losse trekker wordt geplaatst bedraagt deze maximaal 2 m2;
• De reclame uiting dient goed bevestigd te zijn zodat deze er niet af kan waaien;
• De reclame uiting moet geschikt zijn voor het publiek en mogen niet sexueel getint of aanstootgevend te zijn zulks ter beoordeling van het optocht comité;
• De sponsor wordt vriend van de optocht.

Hoofdstuk 4 Verkeersreglement

Artikel 4.1 Algemeen
a. Chauffeurs zijn te allen tijde in de zin van de wet als chauffeur verantwoordelijk voor ongevallen;
b. Chauffeurs dienen in het bezit te zijn van de nodige rijbewijzen passend bij het motorvoertuig;
c. Per wagen zijn 4 begeleiders met een minimale leeftijd van 18 jaar verplicht;
d. Onderstaande regels zijn uitsluitend aanbevelingen i.v.m. wettelijke verkeersregels, en de eigen verantwoordelijkheid van de chauffeurs in deze:
● Het is wettelijk verboden dat er zich personen op de wagen bevinden tijdens de rit tussen overnachtingsplaats en optocht en v.v.;
● De maximale snelheid naar de optocht en v.v. bedraagt 25 km/uur;
● Bij ontbreken van daglicht of weersomstandigheden waardoor het zicht verminderd is dient een deugdelijke voertuig verlichting aanwezig te zijn.

Artikel 4.2 Verbod gebruik alcohol en naleving
a. Chauffeurs en optochtbegeleiders is het verboden om alcoholische dranken te nuttigen;
b. Bij een door het bestuur geconstateerde overtreding volgt uitsluiting en, waar praktisch mogelijk, verwijdering uit de optocht;
c. Het bestuur behoudt zich het recht voor om voorafgaand, tijdens of direct na afloop van de optocht een alcoholtest door te voeren bij de chauffeur. De chauffeur dient hier onverwijld aan mee te werken.

Hoofdstuk 5 Verzekering

Artikel 5.1 Verplicht verzekeren
a. Iedere deelnemer is altijd persoonlijk aansprakelijk voor schade aan personen, persoonlijke en/of publieke eigendommen. Iedere deelnemer aan de optocht is derhalve verplicht zich te verzekeren tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA);
b. Ieder motorvoertuig moet verplicht worden verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM). De geldigheid van de WAM verzekering dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de optocht aangetoond te worden;
c. Waar nodig dienen deelnemende motorvoertuigen vooraf bij hun verzekeringsmaatschappij te melden, dat zij voor de duur van 1 dag, deelnemen aan een carnavalsoptocht.

Hoofdstuk 6 Geluid, gedrag en reclame uitingen

Artikel 6.1 Geluidsniveau en muziek
a. Eventuele geluidsinstallaties mogen het maximaal geluidniveau van 100 dB(A) niet overschrijden, gemeten op 3 meter vanaf de geluidsbron of op 1.5 meter van de gevel van een woning. Op aanwijzing van de optochtleider kan gevraagd worden het niveau aan te passen.

Artikel 6.2 Reclame uitingen
a. Het in de optocht meevoeren of anderszins bezigen van reclame is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
• De reclame uiting bedraagt maximaal 1 m2 ;
• De reclame uiting dient goed bevestigd te zijn zodat deze niet weg kan waaien;
• De reclame uiting moet geschikt zijn voor het publiek en mogen niet sexueel getint of aanstootgevend te zijn zulks ter beoordeling van het optocht comité;
• De sponsor wordt vriend van de optocht.

Artikel 6.3 doorstroming
a. Het tempo van de optocht ligt laag met ongeveer 30 meter per minuut, oftewel 1.8 km/uur. Dit maakt het mogelijk voor iedereen om “’t sjpeel te sjpele zonder stilstand”;
b. Laat dus geen gaten vallen in de optocht en sluit aan bij de voorganger. Stilstaan en het houden van een optreden waardoor de optocht stil staat is verboden en kan leiden tot uitsluiting van de jurering;
c. Het verlaten van de optocht voor een cafébezoeking niet toegestaan;

Artikel 6.4 Gedrag / normen en waarden
a) beledigende, zedenkwetsende, aanstootgevende creaties en teksten / onderwerpen worden onvoorwaardelijk uit de optocht geweerd. Dit ter beoordeling van de politie en/of het bestuur;
b) niet toegestaan zijn bier-tap installaties op wagens e.d.;
c) Het lopen met bierflessen e.d. in de hand is eveneens niet toegestaan; in de optocht mag geen glas gebruikt worden
d) De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de afvoer van zijn of haar afval en mag onder geen beding langs het parcours gedumpt worden. Bij overtreding kan het bestuur verwijdering van het afval in rekening brengen bij de deelnemer.

Wijzigingen:
Versie Artikel Onderwerp
1.0 Basisdocument GIJ/TH d.d. 15-11-2023
1.1 Reglement vastgesteld door het bestuur op 12-12-2023

Vastgesteld d.d. 12-2-2023

De voorzitter De secretaris

Hein Jambroers Harold Linnartz